Porozmawiaj online z Campus France
Nasi konsultanci nie są w tej chwili dostępni

Uczelnie i szkoły

Uniwersytet w Strasburgu
Uniwersytet w Strasburgu
9 Place de l'Université
67084 Strasburg
Francja
tel. (+ 33) 03 68 85 68 04

Informacje o uczelni


Uniwersytet w Strasburgu jest francuską uczelnią publiczną z 500 letnią historią. Każdego roku Uniwersytet kształci blisko 43 000 studentów, z czego 20 % stanowią studenci zagraniczni. Kadrę naukową tworzy 4 600 wykładowców i pracowników akademickich, a zajęcia proponowane są na 38 wydziałach i 79 jednostkach badawczych. Imponujące stastystyki oraz interdyscyplinarna oferta studiów sprawiają, iż Uniwersytet w Strasburgu jest wiodącą  publiczną francuską uczelnią.

Uniwersytet jest członkiem założycielem sieci EUCOR (Confédération des Universités du Rhin supérieur) oraz LER (Ligue des universités européennes de recherche).
 

Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu w Strasburgu kształci w trzech głównych tematykach: Historii, Archeologii oraz Historii Sztuki na poziomie studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Studia umożliwiają rozpoczęcie kariery w dziedzinie historii, archeologii i historii sztuki (edukacja, muzea, organizacje wykopalisk, archiwa, biblioteki ...), ale również umożliwiają studentom nabycie umiejętności czytania, ekspresji, analizy danych, tak cennych w wielu innych sektorach zawodowych. Na Wydziale Nauk Historycznych pracuje 50 wykładowców i nauczycieli, a studia podejmuje rocznie blisko 1 300 osób.
 


PODWÓJNE DYPLOMY FRANCUSKO-POLSKIE

PROPONOWANE STUDIA: studia II-go stopnia na kierunku historia
 
  • Poziom wymagany przy rekrutacji: po 3-cim roku studiów I-go stopnia (L3)
  • Czas trwania studiów: 4 semestry w tym jeden rok spędzony na uczelni partnerskiej
  • Warunki przyjęć: na podstawie złożonych dokumentów
  • Czesne: student ponosi jedynie koszta studiów na uczelni macierzystej
  • Uzyskane dyplomy:
    • Dyplom polski : Dyplom Magistra Nauk Humanistycznych (specjalność: Historia, Historii Sztuki, Archeolo- gia i Muzykologia, specjalizacja Historia) wydany przez Uniwerystet Adama Mickiewicza w Poznaniu
    • Dyplom francuski : Dyplom Magistra Nauk Humanistycznych i Społecznych (specjalność: Historia, Archeolo- gia i Historia Sztuki, specjalizacja Historia i Cywilizacja Europejska) wydany przez Université de Strasbourg 
  • Język wykładowy: angielski, francuski, polski
Korzyści ze studiów:

Cele: Głównym celem programu jest zainicjowanie i przeprowadzenie badania o charakterze naukowym, a poprzez dostęp do źródeł pierwotnych zdefiniowanie problematyki, opanowanie instrumentu badawczego i historiografii zagadnienia. Na koniec drugiego roku stu- dent musi przedłożyć pracę zaliczeniową.

Wykształcenie: Pierwsze trzy semestry poświęcone są pracy zaliczeniowej w ramach seminarium dyplomo- wego, koncentrującej się na zagadnieniach historiogra- ficznych i realizowanych badaniach. Pozwalają one na zdobycie regularnej praktyki technik pracy historyka, a w szczególności w zakresie nauk posiłkowych (podejście do informacji źródłowych). Czwarty semestr, poświęco- ny na pisanie pracy magisterskiej, pozwala również na odbycie stażu w instytucji związanej z zakresem tematu pracy magisterskiej.

Możliwości zatrudnienia: Zdobyte podczas studiów umiejętności odpowiadają profilowi zawodowego histo- ryka. Pozwalają one na rozpoczęcie kariery w szkołach
średnich (przygotowanie do otrzymania uznania kwalifi- kacji do wykonywania zawodu nauczyciela fr. CAPES histo- rii-geografii i docenta historii), na wyższych uczelniach (studia doktoranckie), na stanowiskach badawczych związanych z daną dziedziną, jak również tych związa- nych z dziedzictwem narodowym (archiwa, biblioteki i muzea) oraz komunikacją (animacja, prasa, wydawnic- twa, itd..).

Możliwość odbycia stażu: fakultatywnie.

Zajęcia z języka francuskiego lub polskiego: zajęcia fa- kultatywne z języka francuskiego dla studentów polskich organizowane przez Centre de Ressources de Langues, zajęcia w Polsce prowadzone po angielsku.
Możliwość podjęcia studiów III-go stopnia (doktorat).
 
 
 
POBIERZ OPISOWĄ KARTĘ UCZELNI: