Porozmawiaj online z Campus France
Nasi konsultanci nie są w tej chwili dostępni

Uczelnie i szkoły

Uniwersytet Burgundzki
Uniwersytet Burgundzki
Esplanade Erasme
21078 Dijon
Francja
tel. (+33) 03 80 39 50 00

Informacje o uczelni

 

TRÓJSTRONNE STUDIA MAGISTERSKIE EUROPA MASTER

EUROPA MASTER jest unikatowym programem w zakresie studiów europejskich umożliwiającym uzyskanie dyplomów magisterskich trzech uczelni: Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Johannesa Gutenberga w Moguncji (Niemcy) i Uniwersytetu Burgundzkiego w Dijon (Francja). Zajęcia dla międzynarodowej grupy studentów z Polski, Niemiec i Francji, będą prowadzone i administrowane wspólnie przez Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Johannesa Gutenberga w Moguncji oraz Wydział Prawa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Burgundzkiego w Dijon.
 
PROGRAM STUDIÓW
 
Studia EUROPA MASTER trwają 4 semestry. Program zajęć oferowany podczas pierwszego semestru studiów na Uniwersytecie Opolskim dotyczy podstawowych zagadnień z obszaru nauki o polityce, wymiaru społecznego i kulturowego integracji europejskiej oraz problematyki Europy Środkowej i Wschodniej. Językiem wykładowym w tym semestrze jest język angielski. Podczas drugiego semestru odbywanego przez uczestników na Uniwersytecie Johannesa Gutenberga w Moguncji, program studiów koncentruje się na kolejnych zagadnieniach z obszaru nauki o polityce, a także, w szczególności, na polityce europejskiej. Zajęcia odbywają się w języku niemieckim oraz w języku angielskim dla uczestników posiadających niewystarczający poziom znajomości języka niemieckiego. Głównym przedmiotem trzeciego semestru studiów na Uniwersytecie Burgundzkim w Dijon jest prawo europejskie. Wszystkie przedmioty wykładane są wyłącznie po francusku. Czwarty semestr studiów jest przeznaczony na praktyki studenckie, przygotowanie pracy magisterskiej oraz egzaminy końcowe, studenci sami wybierają uczelnie w której piszą pracę i przystępują do egzaminów.
 

FINANSOWANIE STUDIÓW
 
Okresy studiów odbywane przez studentów poszczególnych państw w uczelniach innych niż ich uczelnie macierzyste są zasadniczo finansowane ze środków programu Erasmus. Uczelnie partnerskie podejmują również działania na rzecz uzyskania dofinansowania z innych źródeł.
 

APLIKACJA DO PROGRAMU EUROPA MASTER
 
Uczestnikami programu EUROPA MASTER mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia w zakresie nauk społecznych, w tym w szczególności politologii, stosunków międzynarodowych, ekonomii lub socjologii, a także prawa, historii, dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz kierunków studiów, na których kandydaci mogli zdobyć minimum 65 punktów ECTS z zakresu nauk społecznych. W momencie składania dokumentów aplikacyjnych studenci ostatniego semestru wyżej wymienionych kierunków studiów są zobowiązani do przedstawienia Transcript of Records za cały okres studiów wskazującego na uzyskanie, do momentu wstępnego aplikowania do programu, przynajmniej 135 ECTS.
 
W momencie aplikowania kandydaci muszą posługiwać się językiem angielskim na poziomie B2 i językiem francuskim na poziomie B1, co powinno być potwierdzone odpowiednimi dokumentami.
Osoby, które z powodzeniem przejdą proces preselekcji, zarówno na poziomie Uniwersytetu Opolskiego, jak i uczelni partnerskich, zostaną zaproszone do udziału w dalszej części procedury aplikacyjnej.
 
Wszelkich informacji na temat programu Europa Master udzielają pracownicy Instytutu Politologii Uniwersytetu Opolskiego:
Dr Joanna Kulska jkulska@uni.opole.pl
Dr Barbara Curyło bcurylo@uni.opole.pl
 
DOKUMENTY WYMAGANE NA ETAPIE APLIKACJI
 
  • Formularz aplikacyjny dla kandydatów.doc oraz
  • Kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (potwierdzona za zgodność z oryginałem)
  • Tłumaczenie przysięgłe na język angielski dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub
  • Potwierdzony przez uczelnię macierzystą wykaz zaliczeń wskazujący na uzyskanie 135 ECTS do momentu aplikowania
  • Potwierdzony przez uczelnię macierzystą Transcript of Records w języku angielskim wskazujący na uzyskanie 135 ECTS do momentu aplikowania
STUDY EUROPE! LIVE EUROPE!
* źródło: http://politologia.uni.opole.pl/
 
 

Pliki